GDPR
GDPR

Společnost CONNECT PLUS s.r.o. oznamuje dle §73 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích typy 
rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti /zákazníci,

společnost Connect plus s.r.o., IČO: 45279241, sídlem Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9935, klade důraz na ochranu Vašich osobních údajů, a proto Vám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále označováno jako „GDPR“) předkládáme následující informace související se zpracováváním Vašich osobních údajů.

Naše společnost přistupuje ke zpracování Vašich osobních údajů s odpovědností a náležitým respektem. Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem. Jsou zpracovávány pouze pro konkrétní a legitimní účely. V rámci plnění smluvního vztahu zpracováváme pouze osobní údaje v nezbytném rozsahu pro daný účel s určitým specifikem spočívající v poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Pracujeme s přesnými a aktualizovanými údaji. Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležitou bezpečnost. K tomu využíváme vhodné technické a organizační opatření zabraňující neoprávněnému nebo protiprávnímu zpracování.

Správce osobních údajů

Společnost, která zpracovává Vaše osobní údaje, je Connect plus s.r.o., IČO: 45279241, sídlem Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9935 (dále jen jako „Správce“ nebo „společnost“).

Kontaktní údaje na správce

Korespondenční adresa: V Zahradách 91, 250 65 Bořanovice


E-mail: info@234.cz

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely a na základě níže uvedených právních důvodů:

 1. Za účelem uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, poskytování objednaných služeb, plnění související se smlouvou (vč. vedení evidence Vašich žádostí, jejich vyřizování), nevyjímaje vypořádání závazků po ukončení smluvního vztahu.

 • Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy a oprávněný zájem správce, který spatřujeme ve vypořádání závazků ze smlouvy, ochraně vlastních práv a možnosti prokázat soulad s požadavky GDPR.

 1. Za účelem zajištění bezpečnosti a integrity sítě a bezpečnosti poskytovaných služeb.

 • Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce spočívající v zabezpečení sítě poskytovaných služeb.

 1. Za účelem plnění našich povinností daných zákonem, a to zejména zákonem o účetnictví, o dani z přidané hodnoty.

 • Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je plnění právních povinností.

 1. Za účelem plnění našich povinností daných zákonem o elektronických komunikací, zejména ustanovením § 97 odst. 3.

 • Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je plnění právních povinností.

 1. Za účelem přímého marketingu naší společnosti, tj. k nabízení obdobných výrobků a služeb Vám, našim zákazníkům.

 • Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce, tj. možnost Vás informovat o nových produktech a službách, které by Vás mohly zajímat.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Naše společnost bude zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 1. Vaše kontaktní údaje,

 2. Vaše identifikační údaje,

 3. Provozní a ekonomické údaje objednaných služeb,

 4. Vaše provozní a lokalizační údaje v rozsahu stanoveném dle příslušných právních předpisů (např. vyhlášky 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů).

Rozsah údajů, které zpracováváme je zčásti určen ustanovením § 63 zákona o elektronických komunikacích. V daném případě může být ve smlouvě vyžadováno také Vaše rodné číslo.

Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Pokud by tyto údaje nebyly poskytnuty, nebylo by možné službu zapojit s ohledem na povinnost naší společnosti identifikovat místo zapojení a osobu účastníka. Provozní a lokalizační údaje jsou zpracovávány na základě zákonné povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích.Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu

Správce je oprávněn zpracovat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Naše společnost Vás bude moci informovat o svých produktech a službách, které pro Vás mohou být zajímavější než dosavadní služby nebo produkty. Obchodní nabídky Vám budeme zasílat na e-mail, přičemž z textu zprávy bude zřejmé, že se jedná o obchodní nabídku. Pokud nebudete mít zájem o zasílání těchto nabídek, můžete jejich příjem odmítnout bez jakýchkoliv následků pro Vás.

Osobní údaje zpracovávané pro tento účel budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy, případně do doby, než vyjádříte svůj nesouhlas nebo podáte námitku proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po nezbytně nutnou dobu.

V souvislosti s plněním smlouvy budou Vaše osobní údaje uloženy u správce po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu. Údaje mohou být vymazány i dříve, pokud budou vypořádány všechny povinnosti a pohledávky plynoucí ze smluvního vztahu anebo pokud v jednotlivých případech uplynou zákonné reklamační lhůty. Naopak lhůta pro zpracování může být prodloužena s ohledem na skutečnost, zda budou osobní údaje zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti.

V případě jednání o uzavření smlouvy , kdy k uzavření smlouvy nedojde, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu 2 měsíců ode dne ukončení jednání o uzavření smlouvy.

Údaje zpracovávané v souvislosti s účetními doklady a účetními záznamy budou zpracovávány po dobu 5 let a v případě daňových dokladů po dobu 10 let.

Provozní a lokalizační údaje budou zpracovávány v souladu s ustanovením § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích po dobu 6 měsíců.

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány primárně správcem. Za určitých okolností mohou Vaše osobní údaje zpracovávat i jiné subjekty. Může se jednat zejména o Český telekomunikační úřad, inkasní společnosti, advokáty, exekutory, soudy. K údajům mohou mít přístup také dodavatelé aplikací a systémů v případě jejich údržby.

Všechny shora uvedené subjekty budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v nezbytně nutné míře pro splnění jejich úkolu. Dané osoby budou vázáni povinností mlčenlivosti.Předávání osobních údajů

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze k výše uvedeným účelům s tím, že nebude předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Provozní a lokalizační údaje má naše společnost povinnost dle platných právních předpisů předat přesně specifikovaným subjektům a uvedeném rozsahu - jedná se zejména o orgány činné v trestním řízení.

Vaše práva v souvislosti s jejich zpracováním u správce

Právo na přístup k osobním údajům

Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo získat přístup k těmto údajům a také k následujícím informacím:

 1. účely zpracování;

 2. kategorie dotčených osobních údajů;

 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

 5. právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, případně vznést námitku proti tomuto zpracování;

 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

 8. informace o skutečnosti, že dochází k automatizovanému zpracování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Právo na opravu

Jako subjekt údajů máte právo žádat opravu údajů, které o Vás zpracováváme. Naše společnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu opraví. Můžete také žádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte také právo žádat o výmaz Vašich osobních údajů. Naše společnost má povinnost smazat Vaše osobní údaje, pokud:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 2. odvoláte souhlas se zpracováním svých osobních údajů, přičemž k jejich zpracování byl vyžadován Váš souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování. V případě námitky vznesené proti zpracování za účelem přímého marketingu, budou údaje pro tento účel smazány;

 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 5. osobní údaje nesplňují právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahují.

Naše společnost nemůže vymazat osobní údaje na Vaši žádost, pokud je jejich zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo plnění smlouvy a s tím souvisejících skutečností.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby naše společnost omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 1. budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby naše společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;

 2. zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení jejich použití;

 3. naše společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

 4. vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů od naší společnosti jinému správci.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, i když je jejich zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, včetně profilování těchto údajů.

Po vznesení námitky nebude naše společnost Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo určení, výkon či obhajobu právních nároků.

V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte právo vznést námitku proti jejich zpracování kdykoliv. Naše společnost následně přestane Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Zveřejnění prohlášení

Toto prohlášení je veřejně dostupné na internetových stránkách naší společnosti na adrese www.234.cz. Prohlášení může být s ohledem na změnu právní úpravy, nové služby a produkty měněno. V případě změny prohlášení budete předem informováni.

Právo podat stížnost

Pokud nebudete spokojeni s tím, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, máte právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;

ÚOOÚ Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, připomínky nebo stížnosti neváhejte se na nás obrátit na výše uvedené korespondenční adrese nebo na e-mail info@234.cz.Dokument PDF ke stažení: GDPR

Dotaz na dostupnost

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat skrze níže uvedený kontaktní formulář.

Kontakty

+420 234 222 222 connectplus@234.cz Facebook

Adresa sídla:

Učňovská 100/1, 190 00, Praha 9, Jarov

Korespondenční adresa:

V Zahradách 91, Bořanovice, 250 65

Kontaktní formulář